SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 05:41:28
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
rada rodziców

RADA RODZICÓW

rok szkolny 2015/2016kliknij w wybrany temat
 • SKŁAD RADY

 • OGŁOSZENIA / TERMINY ZEBRAŃ

 • PLAN PRACY

 • REGULAMIN

 • KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW


 • Email do RADY RODZICÓW

  SKŁAD RADY  Radę Rodziców stanowią wszyscy rodzice i prawni opiekunowie uczniów szkoły


  SKŁAD PRZYDIUM RADY RODZICÓW
  rok szkolny 2015/2016
  Przewodnicząca - Sylwia Ząbek
  Zastępca - Dariusz Zywert

  Członkowie:
  Karolina Prus
  Krzysztof Chmurzyński
  Rafał Aluchna
  Joanna Luther
  Aurelia Ratajczak
  Sylwia Tomaszewska
  Anna Madej

  KOMISJA REWIZYJNA
  - -
  - -
  - -

  BRAK AKTUALNYCH DANYCH

  Na  początek strony
  OGŁOSZENIA / TERMINY ZEBRAŃ  TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:


  DRZWI OTWARTE 17.05.2016 17.00-19.00 wtorek Zebrania z rodzicami. Informacja o przewidzianych ocenach rocznych i zagrożeniu ocena niedostateczną.  ----------------------------------------------------------------------------

  TERMINY SPOTKAŃ PREZYDIUM RADY RODZICÓW:


  BRAK DANYCH

  TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:  Na  początek strony
  PLAN PRACY  BRAK DANYCH
  Na  początek strony
  REGULAMIN  Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

  I.

  Cele i zadania Rady Rodziców


  Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych szkół. Jej zadania to:
  1. Jednolite oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodziców i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi.
  2. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i wychowania oraz udzielenie pomocy szkole.
  3. Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.
  4. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły.
  5. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
  6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.
  7. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu. 8. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowaniu prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych.
  9. Organizowanie prac społecznie-użytecznych na rzecz szkoły.
  10. Udzielanie pomocy materialnej kołom zainteresowań działającym w szkole.
  11. Udzielanie szkole pomocy w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej.
  12. Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
  - znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych klasy,
  - uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,
  - znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  - uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci

  II.
  Organizacja działania Rady Rodziców


  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym jest rada klasowa. Składa się ona z co najmniej 3 osób /przewodniczącego, skarbnika i sekretarza/. Wychowawca klasy wchodzi w skład rady klasowej z głosem doradczym.
  2. Wszyscy członkowie rad klasowych tworzą Radę Rodziców.
  3. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Zwoływane jest ono co najmniej raz w czasie roku szkolnego.
  4. Rada Rodziców na zebraniu plenarnym wybiera spośród siebie:
  - Prezydium Rady Rodziców - jako wewnątrzszkolny organ kierujący pracami Rady,
  - Komisję Rewizyjną - jako organ kontrolny Rady Rodziców.
  5. Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 9 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Pozostałe osoby to członkowie prezydium. Dyrektor szkoły wchodzi z urzędu w skład prezydium z głosem doradczym.
  6. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, z których przynajmniej jedna powinna być zorientowana w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę na swym pierwszym posiedzeniu.
  7. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata /od rozpoczęcia działalności pod koniec września do momentu ukonstytuowania się nowej rady/.
  8. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się ze zobowiązań mogą być odwołani przed upływem kadencji uchwałą Prezydium Rady.
  9. W razie potrzeby przeprowadza się wybory uzupełniające.

  III.
  Tryb podejmowania uchwał


  1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
  2. Listę uczestników danego posiedzenia ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
  3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium.

  IV.
  Wybory do organów Rady Rodziców


  1. Wybory do Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
  2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
  3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników prawomocnego zebrania.
  4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
  5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na swoim pierwszym posiedzeniu.
  6. Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców powinien obejmować:
  - przewodniczący, który prowadzi zebranie, wyznacza sekretarza zebrania,
  - przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców zdaje sprawozdanie z działalności Rady w okresie sprawozdawczym,
  - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  - informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  - ewentualne wystąpienia zaproszonych gości,
  - plenarna dyskusja programowa,
  - uchwalenie wniosków dla Rady Rodziców następnej kadencji,
  - wybory nowej Rady Rodziców lub wybory uzupełniające,
  - wolne głosy i wnioski.

  V.
  Ramowy plan pracy


  1. Posiedzenie plenarne jest zwoływane nie rzadziej, niż raz w roku szkolnym z inicjatywy Prezydium Rady.
  2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców, dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej złożony do Prezydium Rady i przez nią zaakceptowany.
  3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na posiedzenie zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby mogące pomóc w pracy szkoły.
  4. Posiedzenia prezydium są protokołowane w protokolarzu, za co ponosi odpowiedzialność sekretarz rady.
  5. Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej ustala jej przewodniczący stosownie do potrzeb, ale obowiązkowo przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.
  6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane Prezydium Rady i plenarnemu posiedzeniu rady.
  7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy wychowawcy klasy lub klasowej rady rodziców. Liczba klasowych zebrań nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.
  8. Zadania Prezydium Rady Rodziców
  a) opracowuje regulamin rady /zmiany regulaminu/,
  b) jako reprezentant rodziców podejmuje decyzje w sprawach wykorzystania funduszy rady zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków,
  c) ustala wysokość minimalnych składek rodziców na dany rok szkolny i przedstawia ją na posiedzeniu plenarnym,
  d) składa okresowe sprawozdania ze swej działalności przed radą rodziców.
  9. Przewodniczący prezydium odpowiada za opracowanie projektu planu działalności wraz z planami finansowymi na dany rok szkolny. Dokonuje przydziału zadań dla członków prezydium, kieruje działalnością finansową i gospodarczą oraz przekazuje opinie i postulaty radzie rodziców, dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej. Przewodniczący reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.
  10. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności i wykonuje zadania wynikające z przydziału dokonanego przez przewodniczącego.
  11. Sekretarz opracowuje harmonogram pracy i zebrań Rady Rodziców i kieruje jego realizacją. Prowadzi dokumentację oraz korespondencję Rady Rodziców.
  12. Skarbnik prezydium współpracuje ze skarbnikami rad klasowych, kasjerką i księgową szkoły.
  13. Pozostali członkowie prezydium wykonują zadania wyznaczone przez przewodniczącego; w razie potrzeby zastępuje osoby funkcyjne.

  VI.
  Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców


  1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  a) składek rodziców,
  b) z wpłat osób fizycznych,organizacji, instytucji oraz zakładów pracy.
  2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.
  3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa może wyrazić zgodę na opłacanie składki tylko przez jedno dziecko lub proporcjonalne podzielenie składki na każde dziecko.
  4. Klasowa rada rodziców może też całkowicie zwolnić od opłacenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest trudna.
  5. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków opracowanego przez Prezydium na każdy rok szkolny.

  VII.
  Obsługa finansowa środków Rady Rodziców


  1. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy Rady Rodziców, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, zatrudnia księgową oraz kasjera, których wynagrodzenie ustala Prezydium Rady na każdy rok szkolny.
  2. Urnowę o pracę i płace księgowego i kasjera zatwierdza Prezydium Rady Rodziców.
  3. Bezpośrednią kontrolę nad pracą księgowej i kasjera pełnią członkowie Komisji Rewizyjnej.
  4. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu gromadzenia na nim środków pieniężnych.
  5. Do dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów prezydium upoważnia dyrektora i księgową szkoły oraz przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.

  VIII.
  Uwagi końcowe


  Rada Rodziców będzie posługiwała się pieczątką podłużną o treści:

  Rada Rodziców
  przy Gimnazjum nr 16
  Bydgoszcz tel. 52/3612502
  Na  początek strony
  KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW  1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.

  2. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

  3. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.

  4. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

  5. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.

  6. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

  7. Rodzice mają prawo dostępu do wszystkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.

  8. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

  9. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i warunkom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.

  10. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
  11. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.

  12. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

  13. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci

  14. Rodzice mają obowiązek osobiście włączyć się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

  15. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.

  16. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

  17. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.

  18. Rodzice mają obowiązek poświęcić swój czas i uwagę dzieciom i ich szkołom tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

  19. Rodzice mają prawo żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.

  20. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie szkoła – dom  Na  początek strony


Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16