SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 05:25:21
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
samorząd szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny 2015/2016


kliknij w wybrany temat
 • AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU

 • SKŁAD RADY SAMORZĄDU

 • GALERIA ZDJĘĆ

 • PLAN PRACY

 • REGULAMIN

 • AKTUALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  Zapraszamy do artykułów !

  -------------------------------

  Na  początek strony  SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
  Rady Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy w dniu 9 października 2015 r.  Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 16 im .I .J. Paderewskiego odbyły się 9.10.2015 r.
  Decyzją większości głosów radę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 16 w Bydgoszczy
  w roku szkolnym 2015/2016 tworzą:
  Sylwia Błażejewska z klasy 2d
  Marika Dąbek z klasy 3b
  Martyna Niemczewska z klasy 3a.

  Dziewczynom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
  Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawują:
  Bożena Dura
  Anna Langowska
  Marzena Olędzka


  -------------------------------

  Na  początek strony  GALERIA ZDJĘĆ  Zapraszamy do galerii !

  -------------------------------

  Na  początek strony
  PLAN PRACY  PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  GIMNAZJUM NR 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w roku 2015/2016

  KLIKNIJ TUTAJ . . . .


  DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

  1. Opieka nad gablotą.
  2. Współpraca z wolontariatem.
  3. Opieka nad obeliskiem im. Gen. Wilka.
  4. Zbiórka makulatury.
  5. Współpraca z doradcą zawodowym – p. Kowalczyk.

  Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:


  - pomaga w realizacji Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego,
  - jest odpowiedzialny za gazetki ścienne znajdujące się obok sali 104,
  - aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,
  - współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą,
  - na spotkaniach przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole,
  - przeciwdziałaniu agresji słownej i fizycznej,
  - organizuje dyskoteki (harmonogram uzgodniony z nauczycielami),
  - tworzy regulamin „szczęśliwego numerka”,

  Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:


  - tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
  - budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
  - rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
  - tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (akcje charytatywne),
  - tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  - bezpieczeństwo w szkole,
  - przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,
  - dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
  - budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.
  - kształtowanie postaw patriotycznych, dbanie o tradycję i tożsamość narodową

  Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy
  .
  -------------------------------


  Na  początek strony
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  I.

  Podstawa prawna

  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  I. Podstawa prawna.
  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991r. z późniejszymi zmianami ( art. 55 ). Statut Gimnazjum nr 16 im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

  II. Postanowienia ogólne
  .

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
  2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez przedstawicieli SU.
  4. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  5. Regulamin SU musi zostać zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
  6. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  7. Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na posiedzeniu rady SU.
  8. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opnie we wszystkich sprawach szkoły.
  III. Organy Samorządu Uczniowskiego.


  1. Najwyższą władzą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU). RSU stanowi władzęwykonawczą i jest pośrednikiem między dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i uczniami. RSU tworzą:
  a. Zarząd:
  - Przewodniczący SU. Do jego zadań należy realizacja programu prac samorządu, reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
  - Zastępca przewodniczącego SU. Do jego zadań należy wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
  - Koordynator prac przewodniczących sekcji. Kieruje pracami sekcji zgodnie z programem prac SU.
  - Koordynator prac przewodniczących klas. Kieruje pracami przewodniczących klas zgodnie z programem prac SU.
  - Skarbnik. Jest odpowiedzialny za finanse SU. Prowadzi bieżące rozliczenia. Dba o gospodarowanie pieniędzmi uzyskanymi dla SU zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem.
  - Kronikarz. Prowadzi kronikę samorządu, a w razie potrzeby i inną dokumentację.
  b. Członkowie:
  - Przewodniczący i członkowie sekcji. Przewodniczący sekcji są powoływani w wyborach ogólnych.
  1.Członkami sekcji mogą być wszyscy uczniowie społeczności szkolnej, których zachowanie jest co najmniej dobre. Przewodniczący sekcji mają obowiązek współpracować z członkiem RSU, wyznaczonym do koordynowania pracami sekcji. Organizują działalność swojego zespołu. Sekcje działają pod kierunkiem nauczycieli- opiekunów. Ilość sekcji może ulec zmianie w danym roku szkolnym. Opiekun SU może powoływać nowe sekcje w trakcie trwania roku szkolnego.
  2.Łącznikami między RSU a klasami są przewodniczący klas. Mają oni obowiązek współpracować z członkiem RSU wyznaczonym do koordynowania pracami przewodniczących klas.
  IV.Prawa i obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego.

  1. RSU może na tajnym posiedzeniu odwołać przewodniczącego, zastępcę lub innych członków rady SU jeśli nie wypełniają obowiązków, do których zostali powołani lub ich zachowanie budzi zastrzeżenia. Osoby te mają prawo uczestniczyć w zebraniu i bronić się przed zarzutami.
  2. Jeśli RSU podejmie decyzję o przygotowaniu dyskoteki, loterii, konkursów, akademii itp., to jest zobowiązana do wyznaczenia odpowiedzialnych za przygotowanie i rozliczenie ich po zakończonej imprezie.
  3. RSU dba o prządek podczas wszystkich imprez przygotowanych przez samorząd.
  4. RSU ma obowiązek przedstawienia opiekunowi planu pracy.
  5. Pieniądze, które zostają zebrane na zorganizowanych przez SU imprezach, RSU przeznacza na cele, które wcześniej określiła.

  V.Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.


  1. Wybory do SU odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
  2. Wybory są tajne bezpośrednie równe i powszechne dla wszystkich uczniów.
  3. Wybory przeprowadza komisja, którą powołuje opiekun SU.
  4. Uczeń nie może kandydować do rady SU, jeżeli w poprzedniej klasie miał obniżoną ocenę zachowania..
  5. Sposób wyboru kandydata do rady SU zależy od klasy, przy czym każdy chętny, a nie wybrany przez klasę uczeń sam może zgłosić swoją kandydaturę.
  6. Kandydat ma prawo do prezentowania swojego programu w gablotkach SU.
  7. Każdy uczeń wpisuje na specjalnie przygotowanych kartkach z pieczątką szkoły nazwiska trzech osób z grona kandydatów.
  8. W wyborach powszechnych wybrana jest rada SU w liczbie zależnej od ilości sekcji w każdym roku.
  9. W terminie 8 dni od wyborów rada wybiera spośród swojego grona zarząd, o którym mówi regulamin SU.
  Decydującą rolę odgrywa ilość głosów, którą otrzymali poszczególni kandydaci 10.Zarząd SU może reprezentować uczeń, który ma średnią ocen co najmniej 4.0 oraz ocenę co najmniej dobrą zachowania.
  VI. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  1. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
  2. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielem.
  3. Kontroluje prawidłowość rozliczeń finansowych.
  4. Opiekuna SU może zaproponować rada SU.
  VII. Przepisy końcowe.


  1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub opiekunów SU i Rady Rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
  2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
  3. Dyrektor szkoły wspólnie z radą SU organizuje, co najmniej raz w semestrze spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii oraz spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Rada SU może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.
  4. SU może na prośbę dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela opiniować pracę nauczyciela.
  5. Regulamin został zatwierdzony przez opracowany i zatwierdzony przez samorząd uczniowski w roku szkolnym 2015/2016.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


  -------------------------------

  Na  początek strony

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2015/2016
Sportowa opiekun: Tomasz Leszczyński
Ekologiczna
opiekun: Małgorzata Gorączkowska
Porządkowa
opiekun: Waldemar Chodorski
Kulturalna
opiekun: Ewa Wadyńska
Promocja szkoły
opiekun: Mirosław Rywak
Dziennikarska
opiekun: Joanna Sowińska - Rydyńska
Profilaktyka przez działanie
opiekun: Bożena Dura
Wolontariat
opiekun: Danuta Kalitowska
Sztandar szkoły
opiekun: Alicja Jastrzębska
Kącik prawny
opiekun: Małgorzata Wojciechowska
Akcje szkolne i imprezy uczniowskie
opiekun: Krzysztof Jarocki
Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16