SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 05:51:54
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Prawa i Obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


wyciąg ze STATUTU6.5 Uczeń gimnazjum ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
3. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Korzystania z pomieszczeń szkolnych (zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminem korzystania), sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
7. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych-jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
9. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
10. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
11. Przedstawienia wychowawcy, pedagogowi, innym nauczycielom, a także dyrekcji szkoły swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi.
12. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. Uczniowi reprezentującemu szkołę na zewnątrz nie wpisuje się nieobecności.
13. Odwołania się od zastosowanej wobec niego kary do rzecznika praw ucznia (o ile zostanie powołany) lub dyrektora szkoły.

6.6 Uczeń jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie oraz rozwój psychofizyczny i intelektualny i ma obowiązek:

1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły.
2. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
4. Zdobywania wiedzy i uczenia się.
5. Uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach i powiadamiania o przyczynach nieobecności w szkole (według określonego regulaminu – WSO). 6. Przestrzegania regulaminów szkoły.
7. Informowania dyrektora szkoły lub wychowawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach w szkole.
8. Godnego reprezentowania szkoły.
9. Dbania o swój estetyczny wygląd (bez makijażu, malowanych paznokci, farbowanych włosów, przesadnej biżuterii).

6.7 Ucznia gimnazjum obowiązuje strój uczniowski (skromny, niewzbudzający negatywnych emocji) a także strój apelowy (strój wizytowy tj. biała bluzka, koszula; ciemna spódnica, spodnie) podczas uroczystości lub wyjść do teatru.

6.8 Uczniowie mogą być nagradzani za:

1. Bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
2. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych w szkole i poza nią.
3. Wyróżniającą pracę na rzecz szkoły.

6.9 Ucznia nagradza się poprzez:

1. pochwałę wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora wobec uczniów,
2. możliwość reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i imprezach okolicznościowych,
3. dyplom uznania za osiągnięcia w konkursach, zawodach i pracach społecznie użytecznych,
4. świadectwo z paskiem za średnią ocen ustaloną przez MENiS,
5. nagrodę książkową za średnią ocen 5,0,
6. wpis do „Złotej Księgi Absolwentów”- średnia ocen 5,0; wzorowe zachowanie i sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych,
7. nagrodę dyrektora za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy w reprezentowaniu szkoły uzyskane na zakończenie edukacji w gimnazjum,
8. list gratulacyjny dla rodziców uczniów klas trzecich otrzymujących świadectwo z paskiem.

6.10 Dyplomy i nagrody wręczane są publicznie podczas apelu podsumowującego I semestr nauki lub uroczystego zakończenia roku szkolnego.

6.11 Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają „Statutu gimnazjum" stosuje się kary. Kary nie mogą naruszać godności osobistej i nietykalności ucznia.

6.12 Uczeń może być ukarany poprzez:

1. Upomnienie indywidualne poprzez nauczyciela lub wychowawcę.
2. Upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy.
3. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej.
4. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców.
5. Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
6. Obniżenie oceny z zachowania.
7. Przeniesienie do innej klasy w szkole. Wniosek składa wychowawca klasy, opiniuje Rada Pedagogiczna, przenosi dyrektor szkoły.
8. Przeniesienie do innego gimnazjum przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum.

6.13 Bezpieczeństwo w szkole.

1. Uczniom ze względu na bezpieczeństwo zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych i w godzinach trwania zajęć jego klasy w danym dniu.
2. Ucznia, który podczas pobytu w szkole poczuł się źle można zwolnić do domu: a) po zasięgnięciu opinii pielęgniarki szkolnej ( jeśli jest w szkole ), b) po powiadomieniu rodziców lub opiekunów ucznia; do czasu ich przybycia - uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
3. Ucznia zwalnia: a) wychowawca klasy, b) nauczyciel uczący, c) dyrektor lub wicedyrektor gimnazjum.
4. Zwolniony uczeń opuszcza szkołę pod opieką rodzica lub opiekuna (osoba pełnoletnia z rodziny).
5. W uzasadnionych przypadkach wzywa się pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
6. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodziców przedstawioną wychowawcy klasy. W razie jego nieobecności innemu nauczycielowi uczącemu w tej klasie lub pedagogowi szkolnemu.


-----------------------------------------------------------------------

Na  początek strony

Bezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16