SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 06:08:39
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Innowacje pedagogiczne to:
• Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
• Działania odmienne od powszechnie obowiązujących.
• Zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji.
• Twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli do której szkoła została powołana.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:
• z twórczego charakteru pracy nauczycieli
• z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie
• ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.
ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW - KLIKNIJ TUTAJ

kliknij w wybrany temat

  Nazwy i cele innowacji, czas ich trwania oraz autorzy/osoby wdrażające
  w Gimnazjum nr 16


 • 2015/2016


 • 2014/2015


 • 2013/2014


 • Podstawa prawna

 • Procedura wdrożenia innowacji

 • Ewaluacja innowacji

 • Wzory dokumentów
 • 2015/2016


  Nazwy i cele innowacji,
  czas ich trwania
  oraz autorzy/osoby wdrażające

  w Gimnazjum nr 16

  KLIKNIJ TUTAJ


  2014/2015


  Nazwy i cele innowacji,
  czas ich trwania
  oraz autorzy/osoby wdrażające

  w Gimnazjum nr 16

  KLIKNIJ TUTAJ


  2013/2014


  Nazwy i cele innowacji,
  czas ich trwania
  oraz autorzy/osoby wdrażające

  w Gimnazjum nr 16

  KLIKNIJ TUTAJ


  1/ Innowacja z języka angielskiego „Angielski na miarę”

  W związku z tym, że język obcy jest nauczany od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a w przypadku niektórych uczniów – już od przedszkola, uczniowie, którzy przychodzą do gimnazjum prezentują różny poziom zaawansowania. Podstawa programowa mówi o umożliwieniu uczniowi kontynuacji nauki języka wybranego na wcześniejszym etapie edukacyjnym i pracy w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Najefektywniejszym sposobem na zapewnienie tego uczniowi jest wyłączenie zajęć językowych z typowego systemu klasowo-lekcyjnego i przydzielenie uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału do klasy. Wydawnictwo Oxford University Press wychodzi naprzeciw takim rozwiązaniom. Dostosowujemy nasze podręczniki w taki sposób, aby zapewnić nauczycielom i uczniom materiały na różnym poziomie, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

  Gimnazjum nr 16 kierując się wysokimi standardami nauczania języka angielskiego oraz dążeniem do dostosowania poziomu grup językowych do umiejętności uczniów wprowadziło międzyoddziałowy system nauczania języka obcego. Taki sposób pracy pozwala uczniom na naukę w grupach o wyrównanym poziomie znajomości języka i w ten sposób zwiększa szansę młodzieży na szybsze przyswajanie materiału oraz naukę w optymalnych warunkach.  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony  Podstawa prawna  Podstawą prawną prowadzenia innowacji pedagogicznych są:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

  Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r.)


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Procedura wdrożenia innowacji  1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji po uprzednim uzyskaniu:
  a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
  b) pisemnej zgody autora (autorów) innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej publikowane,
  c) opinii rady szkoły
  - jeżeli rada szkoły nie została powołana zastępuje ją rada pedagogiczna (art.52 ust.2 ustawy o systemie oświaty),
  - przed wydaniem takiej opinii (w „zastępstwie” rady szkoły) rada pedagogiczna powinna zasięgnąć opinii rady rodziców, co wynika z realizacji zawartego w art.54 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz.329 ze zmianami) uprawnienia rady rodziców do występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  - w takich okolicznościach rada pedagogiczna wydaje najpierw opinię w sprawie wprowadzenia innowacji (występując w roli rady szkoły), a następnie podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.

  2. Innowacja, której wprowadzenie uchwala rada pedagogiczna powinna spełniać warunki dotyczące:
  a) określenia jej rodzaju,
  b) ustalenia zakresu,
  c) przedstawienia motywacji wprowadzenia i oczekiwań z nią związanych,
  d) przedstawienia założeń (treści innowacji),
  e) ewaluacji,

  3. Tak podjętą uchwałę rady pedagogicznej wraz z opisem zasad innowacji oraz opinią rady szkoły (jeżeli taka jest, gdy rady szkoły nie powołano załącza się opinię rady pedagogicznej) i zgodą autora (autorów) dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

  4. Jeżeli innowacja wymaga przyznania szkole dodatkowych środków należy uzyskać pisemną zgodę organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań.

  5. Kopię pisemnej zgody organu prowadzącego należy załączyć do dokumentacji przekazywanej przez dyrektora szkoły kuratorowi oświaty.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Ewaluacja innowacji  1. Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie:
  a) czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami,
  b) czy uzyskuje się przewidywane efekty,
  c) czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym,
  d) czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne?

  2. W celu prowadzenia skutecznej ewaluacji należy:
  a) ustalić jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane, np. wyniki klasyfikacji, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w turniejach, olimpiadach, zawodach, inne sukcesy uczniów, sukcesy uczniów przy ubieganiu się o przyjęcie do szkół wyższych, pozytywne zmiany wychowawcze, opinie uczniów, rodziców, innych osób,
  b) określić źródła informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków, np. opinie uczniów, rodziców, innych nauczycieli, dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania, wywiad, obserwacja, inne źródła,
  c) określić jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania informacji, np. ankiety, testy, sprawdziany, arkusze diagnostyczne, obserwacja, hospitacja,
  d) określić kto, kiedy i w jakiej formie opracuje wyniki ewaluacji oraz jak zostaną one wykorzystane, komu będą udostępnione  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Wzory dokumentów

  • KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

  • RAPORT Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
  w Gimnazjum nr 16 im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
  (ewaluacja etapowa lub końcowa)


  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek stronyBezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16