Linia Dzieciom
Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
LA dla każdego
Kyokushin Karate
Informacja dla Rodziców dzieci do lat 8 uczęszczających

Informacja

dla Rodziców dzieci do lat 8 uczęszczających
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkoły podstawowej

 

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

 Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym
w terminie krótszym niż  7 dni przed zamknięciem.

 Do wniosku o zasiłek (druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica
o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły ( druk ZUS ZAS-36).
 

 Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o zasiłek opiekuńczy  składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, składa go do najbliższego 
ZUS-u.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS można także złożyć on-line, jeżeli korzysta się
z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Prawo do zasiłku opiekuńczego  przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

Wysokość zasiłku opiekuńczego  wynosi 80 proc. wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa :

Art.  32.  1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 
do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), 
lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,

 

Art.  34.  Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej 
nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

 

Art.  35.  1.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.