SP46 z oddziałami gimnazjalnymi
Plan Lekcji · Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych · Dziennik Elektroniczny07.07.2020 06:04:49
Nawigacja
W Naszej Szkole
Siedziba i Dyrekcja
U nas
Kalendarz Szkolny
Sport szkolny
Rekrutacja
Uczniowie
Sukcesy uczniów
Prawa i Obowiązki
Klasy
Wycieczki i rajdy
Podręczniki 2016/2017
Nauczyciele
Nauczyciele uczący
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Uczniowski
Informacje
Rada Rodziców
Informacje
Pedagog
Godziny pracy
Profilaktyka
Pomoc pedagog-psycholg
Doradztwo Zawodowe
aktualności
pomoc doradcza
doradca poleca
Inne
Ciekawe strony
Strona główna
DOGOTERAPIA

Gazetka Gim 16


Gim TV 16

NASZA SZKOLNA TV

Tu zobaczysz wszystkie filmy!!FACEBOOK
''polubisz nas'' ?

Wystarczy kliknąć..
Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Projekt edukacyjny

SZKOLNE
PROJEKTY EDUKACYJNE

Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.
Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.
Gimnazjalny projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW - KLIKNIJ TUTAJ

kliknij w wybrany temat
 • Podstawa prawna

 • Procedury realizacji

 • Wzory dokumentów


 • Tytuły i opiekunowie projektów

 • 2010/2011

 • 2011/2012

 • 2012/2013

 • 2013/2014

 • 2014/2015

 • Podstawa prawna  Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

  Polecamy źródło informacji: -- www.ceo.org.pl/pl/projekt


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Procedury realizacji  1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

  2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

  3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

  4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

  - wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  - określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  - wykonanie zaplanowanych działań;
  - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

  5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

  6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

  7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

  8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

  10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


  ----------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  Wzory dokumentów  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  2010/2011


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------

  Na  początek strony
  2011/2012


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  -------------------------------------------------------------------------

  2012/2013


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------
  2013/2014


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ  --------------------------------------------------------------------------
  2014/2015


  Tytuły i opiekunowie projektów -- KLIKNIJ TUTAJ
  Na  początek stronyBezpieczne wakacjeGalerie zdjęć

Życie szkoły

W OBIEKTYWIE

P. K. JAROCKIEGO


----------------------

WYDARZENIA
druga galeria

Bydgoskie Granty
Oświatowe

Innowacje
Pedagogiczne


Projekty
edukacyjne


Wejdź na ....

ZDOBYLIŚMY

CERTYFIKATY :
KONKURS
na szkolną witrynę


W lutowej akcji osiągnęliśmy pierwszy wynik w kraju - 4518 głosów.


Copyright © Gimnazjum 16 w Bydgoszczy 2005
Tomasz Leszczyński i Anna Mackiewicz - nauczyciele Gim 16