Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Zasady przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w szkole

 Zasady przyjęć do oddziału dwujęzycznego w szkołach podstawowych

  prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2018/2019Zasady przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w szkole podstawowej powadzonej przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 

  - ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r.,poz.59 ze zm.);

   - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie                     przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 1. otrzymał promocję do klasy VII:

 2. uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

 2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

 3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

 1. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział W, o którym mowa w ust.1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

 

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania.
Na rok szkolny 2018/2019 określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego w szkole   podstawowej:
l.p

                             Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII szkoły podstawowej , wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 


23.04.2018r – 17.05.2018r.

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o której mowa w art.139 ust. pkt2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe


24.05.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wynik prób sprawności fizycznej.


28.05.2018r

4

Uzupełnienie wniosku o  świadectwo promocji do klasy VII


26.06.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych27.06.2018r.


6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia27.06 -29.06.2018

7            

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

                2.07.2018

          Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 02.07.2018r. Do 31.08.2018r.