Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Edu(R)Ewolucja
Linia Dzieciom
LA dla każdego
Technologie
Taekwondo
Kyokushin Karate
„Edu(R)Ewolucja”

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU Edu(R)Ewolucja w Szkole Podstawowej Nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym  w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli  w terminie do 30.06. 2021 r.

 4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

 5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem, będący nauczycielami I i/lub II etapu edukacj

II. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu

 1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej Nr 46 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły

 2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 46 oraz na stronie internetowej: www.sp46eu w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.

III. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 46

 

 1. Szkolenia w zakresie:

 • dydaktyki matematyki,

 • wykorzystania narzędzie TIK w edukacji,

 • programowania i robotyki.

 • Studia podyplomowe w zakresie: Terapia pedagogiczna i socjoterapia. 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Kombatantów 2 lub u koordynatora szkolnego.

2. Kryteria formalne:

- Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.
- Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji.


3. Kryteria premiujące:


- Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.

- Nauczyciel posiada rekomendacje Dyrektora szkoła – 1 pkt.

- Kolejność zgłoszeń.

 

 • Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 • Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 46.

 • Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 • Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie. 

III. Postanowienia końcowe