Nawigacja
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
BIP
Edu(R)Ewolucja
Bydgoski Rok Wolności
LA dla każdego
Technologie
Taekwondo
Kyokushin Karate
„Edu(R)Ewolucja”

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI - UCZESTNIKÓW PROJEKTU Edu(R)Ewolucja w Szkole Podstawowej Nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa NAUCZYCIELI w Projekcie nr RPKP.10.02.02-04-0028/18 pn. „Edu(R)Ewolucja”, realizowanym  w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

   

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 3. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 25 szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest M. Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla 2 627 uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 346 nauczycieli  w terminie do 30.06. 2021 r.

 4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

 5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele uczący w szkołach objętych projektem, będący nauczycielami I i/lub II etapu edukacji.

  II. Wybór nauczycieli - uczestników/uczestniczek projektu

   

 1. Rekrutację nauczycieli przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Szkole Podstawowej Nr 46 w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.

 2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 46 oraz na stronie internetowej: www.sp46eu w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.

  III. Wykaz wsparcia realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 46

   

 1. Szkolenia w zakresie:

 • dydaktyki matematyki,

 • wykorzystania narzędzie TIK w edukacji,

 • programowania i robotyki.

   

  2. Studia podyplomowe w zakresie: Terapia pedagogiczna i socjoterapia.

   

  1. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Kombatantów 2 lub u koordynatora szkolnego.

   2. Kryteria formalne:

   - Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.

    

   - Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji.

    

   3. Kryteria premiujące:

    

   - Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.

    

   - Nauczyciel posiada rekomendacje Dyrektora szkoła – 1 pkt.

    

   - Kolejność zgłoszeń.

    

 • Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół wraz z listą podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 • Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 46.

 • Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 • Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.

  III. Postanowienia końcowe

   

  1. Bieżące informacje na temat szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz www.edurewolucja.pl.

  2. Za kontakt z uczestnikami projektu w zakresie szkoleń i kursów odpowiada Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.

 •  

  Aktualizacja z dnia 06.09.2019

  Formularz zgłoszeniowy

  Ogłoszenie o naborze - nauczyciele matematyki

  Ogłoszenie o naborze - nauczyciele

  Ogłoszenie o naborze - uczniowie

  Formularz zgłoszeniowy - nauczyciele

  Regulamin naboru i uczestnictwa - wzór