Szkolny bookcrossing
Jedz na zdrowie
Bydgoszcz informuje
Kyokushin Karate
Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie - informacje

Program nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV-VIII w szkole podstawowej:

Autor: Bożena Strzemieczna tytuł: „Moje dorastanie”. Materiały dostosowane do nowej podstawy programowej
i reformy edukacji 2017.

Zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału
w zajęciach, tylko wtedy, gdy  jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą w formie pisemnej rezygnację
z udziału ucznia w zajęciach na dany rok szkolny. Zakres treści programowych jest dostosowany do wieku dziecka,
czyli klas w przedziale od 4 do 8. Rozkład materiału – wykaz tematów do wglądu u wychowawcy klasy.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację WdŻwR określają przepisy rozporządzenia. Na realizację zajęć WdŻwR
w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, jeden semestr w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

Nauczyciele przedmiotu jako pomoce dydaktyczne (filmy i prezentacje multimedialne) wykorzystują  materiały z krakowskiego Wydawnictwo Rubikon, które nie tylko publikuje  i sprzedaje książki oraz materiały pomocnicze, ale także wspiera nauczycieli i rodziców w wychowaniu dzieci w poszanowaniu wartości etycznych, moralnych, patriotycznych i  rodzinnych.

Lata szkoły podstawowej to czas nadchodzących zmian fizycznych i psychicznych związanych z pokwitaniem. Konieczne jest więc przygotowanie nastolatków do zmian, które wkrótce nastąpią,  i wykształcenie
w nich pozytywnego nastawienia do tego okresu. Zadaniem dorosłych jest także kształcenie u dzieci odpowiedzialności, umiejętności samokontroli i samooceny.

Dorastanie wiąże się z nasileniem krytycyzmu i buntu, zwłaszcza wobec dorosłych, z rozchwianiem emocjonalnym, a jednocześnie z ogromną ciekawością świata. I tak, z jednej strony – różnorodność informacji
i wzorców lansowanych w środkach masowego przekazu, z drugiej zaś strony – brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów, mogą powodować trudności w odnalezieniu się dziecka we współczesnym świecie. Rolą dorosłych jest pomoc nastolatkom w poszukiwaniu właściwych dróg. Potrzeba realizowania przez szkołę edukacji prorodzinnej wynika także z ogromnego przyspieszenia przemian zachodzących w naszym kraju, które niosą ze sobą realne zagrożenia.

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu
  w życie swojej rodziny.
 2.  Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 3.  Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 4.  Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby.  Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie
   i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych
  w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Rozkład materiału nauczania   

 dla klasy IV szkoły podstawowej

-  (19h) jeden semestr

Program „Moje dorastanie ”; autor: Bożena Strzemieczna; Taurus Edukacja i Kultura

Temat i numeracja lekcji

Treści nauczania

Ilość godzin

uwagi

1) Nasze zasady klasowe

 

- tworzymy klasę

- zapoznanie z programem nauczania 

1

 

2) Nasze rodziny

 

- rola i miejsce rodziny w społeczeństwie

- typy struktury rodziny

 

1

 

3) Relacje rodzinne

 

- szacunek  do rodzeństwa, rodziców,
   dziadków

- atmosfera w rodzinie

1

 

4) Niezapomniane chwile

 

- atmosfera panująca w rodzinie

- wspólne świętowanie

- wartości i tradycje ważne w rodzinie

1

 

5) Jak być dobrym przyjacielem?

- relacje międzyosobowe

- cechy dobrego przyjaciela?

 

 

6) Tacy sami

 

- potrzeba i wartość wzajemnego szacunku, empatii

- postawy wobec osób niepełnosprawnych

1

 

7) Zdrowy styl życia – gra towarzyska

 

- troska o zdrowie.

- zasady współpracy w grupie

 

1

 

8) Czy wiesz, co jesz?

 

- troska o zdrowie

- właściwe odżywianie

 

 

9) Złota reguła

 

- szacunek, odpowiedzialność, uczciwość

1

 

10) Wirtualny świat

- świat rzeczywisty i świat wirtualny, gry komputerowe, Internet i portale społecznościowe

1

 

11) UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

- uzależnienia i jego konsekwencje

- instytucjonalna pomoc rodzinie: uzależnienia, zachowania ryzykowne

1

Gr. Dz.

12) UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

 

- uzależnienia i jego konsekwencje

- instytucjonalna pomoc rodzinie: uzależnienia, zachowania ryzykowne

1

Gr. Chł.

13) Czas na zmiany

 

- dojrzewanie dziewcząt1

Gr. Dz.

14) Czas na zmiany

 

- dojrzewanie chłopców

1

Gr. Chł.

15) Przemoc wobec dzieci

 

- przemoc wobec dzieci

 

1

Gr. Dz.

16) Przemoc wobec dzieci

 

- przemoc wobec dzieci

1

Gr. Chł.

17 ) Higiena codzienna okresu dojrzewania

 

- metody dobrej organizacji czasu

- zdrowy styl życia

- podstawowe zasady higieny

1

Gr. Dz.

18) Higiena codzienna okresu dojrzewania

 

- zdrowy styl życia

- zachowania sprzyjające i zagrażające
  zdrowiu

1

Gr. Chł.

19) Grunt to rodzinka

- pomysły, jak wspólnie spędzać czas
  i wakacje

- potrzeba więzi w rodzinie

 

1

 

Uwagi: dopuszczam ewentualność zmian w kolejności realizowanych tematów

Rozkład materiału nauczania  dla klasy V szkoły podstawowej

-  (19h) jeden semestr

Program „Moje dorastanie ”;  autor: Bożena Strzemieczna; Taurus Edukacja i Kultura

Temat i numeracja lekcji

Treści nauczania

Ilość godzin

uwagi

1) Poznajemy się – gry i zabawy integracyjne, zakres obowiązujących treści  w klasie V.

 

- tworzenie zgranej grupy

- zabawy integracyjne

- zasady obowiązujące w trakcie
  zajęć 

1

 

2) Mój dom

 

- podstawowe funkcje rodziny

- różnorodne formy rodzin

- miejsce dziecka w rodzinie

- atmosfera życia rodzinnego

 

1

 

3) Moja historia. Wartości i tradycje rodzinne

 

- przekaz wartości i tradycji w rodzinie

- wieź rodzinna

1

 

4) Koleżeństwo, ale jakie?

 

- cechy dobrego kolegi

- rozwiązywanie konfliktów

1

 

5) Dekalog przyjaźni.

- cechy dobrego przyjaciela?

- test typu, czy nadajesz się na przyjaciela?

 

 

6) Moja szkoła. (Ja jako uczennica ; uczeń)

 

- budowanie poczucia wiary we własne
   możliwości

- rozwijanie umiejętności samooceny

- umiejętne kierowanie własnym
   rozwojem

1

 

7) Moje uczucia i emocje

 

- emocje i uczucia

- empatia

1

Gr. Dz.

8) Moje uczucia i emocje

 

- emocje i uczucia

- empatia

 

Gr. Chł.

9) Moja samoocena

- pozytywne myślenie

- emocje, uczucia

- empatia

1

 

10) Moje prawa i obowiązki

- Prawa Dziecka

- postawy asertywne

- obowiązki wynikające z posiadanych
  praw

 

1

Gr. Dz.

 

11) Moje prawa i obowiązki

- Prawa Dziecka

- postawy asertywne

- obowiązki wynikające z posiadanych
  praw

1

Gr. Chł.

12) Moje bezpieczeństwo

 

- akceptacja i szacunek dla ciała

- postawy asertywne
- obowiązki wynikające z posiadanych praw

1

GR. Dz.

13) Moje bezpieczeństwo

 

- akceptacja i szacunek dla ciała

- postawy asertywne

- obowiązki wynikające z posiadanych
   praw

1

Gr. Chł.

14) Moje dorastanie. Dziewczęta

 

- zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania

- dojrzewanie dziewcząt

1

Gr. Dz.

15) Moje dorastanie. Chłopcy

 

- zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania

- dojrzewanie chłopców

1

Gr. Chł.

16) Moja dieta. Zdrowy styl życia

 

- Promocja zdrowych nawyków żywieniowych

- zdrowy styl życia

1

 

17 ) Mój dzień

 

- metody dobrej organizacji czasu

- zdrowy styl życia

- podstawowe zasady higieny

1

 

18) Moje dorastanie – gra towarzyska.

Co sprzyja zdrowiu, a co zagraża?

 

- zdrowy styl życia

- zachowania sprzyjające i zagrażające
  zdrowiu

1

 

19) Świat wirtualny.

Bezpieczne korzystanie ze środków przekazu.

-świat rzeczywisty i świat wirtualny

- zagrożenia: gry komputerowe, Internet,  portale społecznościowe

1

Gr. Chł.

 

Rozkład materiału nauczania dla  klasy  VI  szkoły podstawowej

-  (19h) jeden semestr

Program „Moje dorastanie ”;  autor: Bożena Strzemieczna; Taurus Edukacja i Kultura

Temat i numeracja lekcji

Treści nauczania

Ilość godzin

uwagi

1)Poznajmy  się lepiej – gry i zabawy integracyjne, zakres obowiązujących treści  w klasie VI. Kodeks grupy

 

- tworzymy grupę

- samopoznanie i samoświadomość

- program nauczania na tym etapie rozwojowym 

1

 

2) Moja rodzina

 

- relacje w rodzinie

- obowiązki i odpowiedzialność członków
  rodziny

- konflikty i ich rozwiązywanie

- osoby starsze w rodzinie

1

 

3) Moje  rodzinne tradycje

- przekaz wartości i tradycji w rodzinie

- wspólne świętowanie

1

 

4) Mój wolny czas

 

- formy spędzania wolnego czasu

- hobby w życiu człowieka

- bezpieczeństwo w Internecie

- kierowanie własnym rozwojem

1

 

5) Moje problemy

- problemy nastolatków i ich rozwiązywanie

- współpraca

- empatia

1

 

6) Moje decyzje

- wybory i decyzje nastolatków

- wartości w życiu człowieka
    
  

1

 

7) Moje dojrzewanie

 

- dojrzewanie

- płeć – różnice w budowie fizycznej
i psychicznej kobiety i mężczyzny

1

Gr. Dz.

8) Moje dojrzewanie

 

- dojrzewanie

- płeć – różnice w budowie fizycznej
i psychicznej kobiety i mężczyzny

1

Gr. Chł.

9) Moje ciało

- budowa układu rozrodczego człowieka

- zapłodnienie

1

Gr. Dz.

10) Moje ciało

- budowa układu rozrodczego człowieka

- zapłodnienie

1

Gr. Chł.

 

11) Moja intymność

- intymność seksualna

- presja i przemoc seksualna 

1

Gr. Dz.

12) Moja intymność

- intymność seksualna

- presja i przemoc seksualna 

1

GR. Chł.

13) Moja historia

- rola układów rozrodczych człowieka

- komórki rozrodcze

- zapłodnienie

1

Gr. Dz.

14) Moja historia

 

- rola układów rozrodczych człowieka

- komórki rozrodcze

- zapłodnienie

1

Gr. Chł.

15, 16) Moje pierwsze dni życia

- ciąża

- rozwój płodu

- przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny

- macierzyństwo, ojcostwo

1

Jednostka tematycznie dwugodzinna

razem dla klasy

17) Moja higiena

 

- podstawowe zasady higieny okresu dojrzewania

- środki higieny osobistej

1

Gr. Dz.

18 ) Moja higiena

 

- podstawowe zasady higieny okresu dojrzewania

- środki higieny osobistej

1

Gr. Chł

 

19) Mój styl życia

 

- zdrowy styl życia

- zachowania sprzyjające i zagrażające
  zdrowiu

1

 

 

Rozkład materiału nauczania dla  klasy  VII  szkoły podstawowej

-  (19h) jeden semestr

Program „Moje dorastanie ”;  autor: Bożena Strzemieczna; Taurus Edukacja i Kultura

Temat i numeracja lekcji

Treści nauczania

Ilość godzin

uwagi

1) O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ NA LEKCJACH WDŻWR W KLASIE VII? 

- Program nauczania wychowania do życia w rodzinie.

 - Zasady współpracy w grupie. 

1

 

2) POZNAJ SIEBIE

 Odpowiedzialność za własny rozwój: samowychowanie.

Przewidywane osiągnięcia uczniów

- Nabranie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na siebie.

- Uświadomienie sobie, że jest się odpowiedzialnym za własny rozwój.

- Rozwijanie umiejętności życiowych, pozytywnych motywacji oraz doceniania

samego siebie.

- Zrozumienie potrzeby omawiania i rozwiązywania problemów wieku

młodzieńczego i sposobów radzenia sobie z nimi.

1

 

3) i 4) WAŻNE DECYZJE

- Odpowiedzialność za własny rozwój: samowychowanie, odpowiedzialność,

szacunek;

- Rola autorytetów w życiu człowieka. Osoby uznane za autorytety.

- Formacyjna rola rodziny w zakresie wartości, norm, postaw i zachowań.

2

 

5) ASERTYWNOŚĆ
NA CODZIEŃ

- Kształtowanie i wyrażanie postaw asertywnych.

- Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

- Odpowiedzialność za swoje reakcje.

1

 

6)JAK SIĘ DOGADAĆ W RODZINIE?

- Relacje rodzinne.

- Konflikt pokoleń - przyczyny i sposoby rozwiązywania.

1

 

7) JAK BYĆ DOBRYM PRZYJACIELEM?

- Relacje międzyosobowe, ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

- Istota koleżeństwa i przyjaźni. 

1

 

8) SAVOIR- VIVRE DLA KAŻDEGO

- Dobre maniery i savoir-vivre.

- Przyjęte normy zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.

- Słowniczek i wyrażenia związane z tematem lekcji (zwroty, pozdrowienia,

wyrażanie prośby, odpowiadanie, zachowania w miejscach publicznych,

odmawianie, słownictwo związane z dobrymi obyczajami).

1

 

9) ETAPY DOJRZAŁOŚCI

- Etapy dojrzałości.

- Emocje.

1

Gr. Dz.

10) ETAPY DOJRZAŁOŚCI

- Etapy dojrzałości.

- Emocje.

1

Gr. Chł.

11) W CYFROWYM ŚWIECIE

Środki masowego przekazu.

- Świat rzeczywisty i świat wirtualny: gry komputerowe, Internet, portale

społecznościowe.

- Bezpieczeństwo w Internecie.

1

 

12) MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

 

 - Zakochanie i miłość.

1

 

13) Krok do dorosłości

 - Rola poszczególnych narządów układu rozrodczego.

- Zapłodnienie.

1

GR. Dz.

14) Krok do dorosłości

- rola układów rozrodczych człowieka

- komórki rozrodcze

- zapłodnienie

1

Gr.Chł.

15) Moje niepokoje

 

-  Problemy związane z dojrzewaniem.

Wychowanie do życia w rodzinie Moje dorastanie. Taurus Edukacja i Kultura str. 57

- Popęd płciowy w okresie dojrzewania.

- Zmiany psychiczne towarzyszące pokwitaniu.

1

Gr. Dz.

16) Moje niepokoje

 

- Problemy związane z dojrzewaniem.

Wychowanie do życia w rodzinie Moje dorastanie. Taurus Edukacja i Kultura str. 57

- Popęd płciowy w okresie dojrzewania.

- Zmiany psychiczne towarzyszące pokwitaniu

1

Gr Chł.

17) Moja higiena

 

- podstawowe zasady higieny okresu dojrzewania

- środki higieny osobistej

1

Gr. Dz.

18 ) Moja higiena

 

- podstawowe zasady higieny okresu dojrzewania

- środki higieny osobistej

1

Gr. Chł

 

19) Mój styl życia

 

- zdrowy styl życia

- zachowania sprzyjające i zagrażające   zdrowiu

1

 

Uwagi: dopuszczam ewentualność zmian w kolejności realizowanych tematów

 

Rozkład materiału nauczania dla  klasy  VIII  szkoły podstawowej

-  (19h) jeden semestr

Program „Moje dorastanie ”; autor: Bożena Strzemieczna; Taurus Edukacja i Kultura

Temat i numeracja lekcji

Treści nauczania

Ilość godzin

uwagi

1) O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ NA LEKCJACH WDŻWR W KLASIE VIII? 

- Program nauczania wychowania do życia w rodzinie.

 - Zasady współpracy w grupie. 

1

 

2) MĘSKOŚĆ, KOBIECOŚĆ

 - Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa - kobiecość i męskość.

- Różnice psychoseksualne miedzy kobietami i mężczyznami.

- System poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

 

1

 

3) INICJACJA SEKSUALNA

- Cielesność, płciowość seksualność.

- Inicjacja seksualna.

- Związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością;

- Ryzyko związane z wczesną inicjacją

1

 

4) MAŁŻEŃSTWO

- Dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny.

- Kryteria wyboru współmałżonka.

- Wychowanie do życia w rodzinie Moje dorastanie. Taurus Edukacja i Kultura str. 61

- Wartości związane z seksualnością człowieka: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność.

- Normy chroniące życie małżeńskie i rodzinne

1

 

5) RODZICIELSTWO

- Miejsce rodziny w społeczeństwie.

- Funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

1

 

6) PLANOWANIE RODZINY

- Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

- Metody naturalnego planowania rodziny. Metody rozpoznawania płodności.

- Metody i środki antykoncepcyjne. Aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

1

Gr Dz.

7) PLANOWANIE RODZINY

- Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo.

- Metody naturalnego planowania rodziny. Metody rozpoznawania płodności.

- Metody i środki antykoncepcyjne. Aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

1

Gr. Chł.

8) WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

- Odpowiedzialne rodzicielstwo.

- Wychowanie dzieci w rodzinie.

- Formacyjna rola rodziny: w zakresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku,świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia, umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań.

- Instytucjonalna pomoc rodzinie w różnych sytuacjach życiowych.

1

 

9) WARTOŚĆ ŻYCIA

 

- Życie jako wartość.

1

 

10) PRZEBIEG I HIGIENA CIĄŻY

- Przebieg i higiena ciąży.

- Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny.

1

 

11) ROZWÓJ CZŁOWIEKA - CIĄGLE W DRODZE

- Ontogeneza człowieka.

- Miejsce dziecka w rodzinie i jej rola.

1

 

12) PROBLEMY EMOCJONALNE MŁODZIEŻY

- Problemy i trudności nastolatków związane z okresem dojrzewania: (napięcia seksualne, tożsamość).

- Wychowanie do życia w rodzinie Moje dorastanie. Taurus Edukacja i Kultura str. 67

- Zagrożenia okresu dojrzewania: narkomania, presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich, anoreksja.

- Pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.

- Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.

 

1

 

13) ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

- Środki masowego przekazu i ich wpływ na osobowość i życie młodego człowieka.

- Zagrożenia w okresie dojrzewania.

1

Gr.Chł.

14) CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

- Infekcje przenoszone drogą płciową - drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.

1

Gr. Dz.

15) CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

- Infekcje przenoszone drogą płciową - drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.

1

Gr Chł.

16) PRZEMOC I NADUŻYCIA SEKSUALNE

- Przemoc i nadużycia seksualne wobec młodzieży.

1

Gr. Dz.

17 ) PRZEMOC I NADUŻYCIA SEKSUALNE

- Przemoc i nadużycia seksualne wobec młodzieży.

1

Gr. Chł

 

18, 19)  Zaplątani w sieć

- Sexiting.

 

1

 

 

Uwagi: Dopuszczam ewentualność zmian w kolejności realizowanych tematów.